Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

ETOLÓGIA KONÍ

Na podzim roku 1993 měla svou světovou premiéru monografie s jednoznačným titulem Etológia koní. Jak již sám název napovídá, její nosnou tématikou se stala problematika životních projevů koní a dalších druhů lichokopytníků (mulů, mezků, oslů, zeber a pod.) z pera dlouholetého, úspěšného chovatele koní.

Dipl. Ing. Michael Duruttya, Ph.D. své dílo rozčlenil do dvou částí. V první z nich jsou – s autorovou encyklopedickou důkladnosti realizované shrnutí výsledků parciálních výzkumů etologie koní realizovaných doma a ve světě. Prezentují šíří spektra chování těchto zvířat: její variabilitu ovlivňovanou m.j. podmínkami prostředí, věkem, pohlavím, plemennou příslušností, klimatickými faktory, zdravotním, ev. kondičním stavem, psychickou odolností, v neposlední řadě odchovnými podmínkami a dalšími existenčními faktory těchto zvířat.

Druhá část monografie je věnována prezentaci výsledků výzkumů životních projevů v homogenní populaci anglických plnokrevníků, které autor realizoval ve špičkovém čs. chovu zmíněného plemene (Hřebčín Šamorín, SR) a následně zpracoval progresivní metodou biostatistické analýzy. Tyto výsledky vtělené do disertační práce (obhájené v r. 1990) následně rozšířil, resp. testoval jejich průkaznost s výsledky výzkumů etologie plnokrevníků ve špičkovém, světoznámém západoněmeckém chovu koní analogického plemene (Gestüt Erlenhof).

Výsledkem etologických testů realizovaných v 24-hodinových obdobích v případě všech (!) věkových kategoriích mladých koní, resp. chovných klisen diferencovaných stupněm gravidity jak ve stáji, tak na pastvě, bylo položení pevných, realitu reflektujících základů k vědomostem o zákonitostech a podmiňujících faktorech chování zvířat – plnokrevníků a koní obecně.

Cílem, resp. smyslem těchto studií bylo m.j. nalezení odpovědi na tolik diskutovanou otázku ohledně trvale nižší výkonnosti plnokrevníků čs. provenience. Výsledek výzkumu etologie koní provedený autorem také potvrdil možnost objektivního hodnocení životních prostředí, které v současnosti již existují, eventuelně se vytvářejí pro zmíněnou, vysoce senzibilní populaci koní.

Významným popularizujícím faktorem prezentovaného díla se stala skutečnost, že její text je psán srozumitelným, svěžím jazykem, který bourá bariéry mezi obcí úzce specializovaných odborníků – hipologů a etologů na straně jedné a tzv. konzumní společností, disponující většinou informacemi o dané problematice pouze obecného charakteru!

Monografie Etológia koní (vystavená v r. 1998 na 48. ročníku prestižního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem) vydaná v r. 1993 má formát A5. Obsahuje 301 stran a 46 kvalitních perokreseb. Četnost citovaných autorů, resp. prací přesahuje 600.

Etológia koní z r. 1993 tak tvoří jedinečné dílo fundamentálního charakteru (spolu s Chovem koní Doc. Ing. J. Dušeka, DrSc.) a je zařazeno mezi povinnou/doporučenou literaturu posluchačů/studentů příslušného studijního oboru, resp. je vyhledávaným zdrojem poučení všech milovníků-, obdivovatelů-, ev. subjektů aktivujících se v oblasti sportovního ježdění.

 

 

M. Duruttya

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.