Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

Malovaný svět Dr. Hrabánka

 

(recenze)

Výsledkem dlouholeté, systematické práce je první společné dílo dvojice autorů (Eva Janzetičová, Michael Duruttya), zv. " Malovaný svět Dr. Hrabánka ". V elektronické podobě vyhotovené dílo si klade za cíl zdokumentovat tvorbu svébytného lidového umělce, který se téměř čtyři desetiletí věnoval zhotovování podmaleb na skle. Datace dokončení této monografie spadá do roku 2OO8.

Recenzované dílo je členěné do čtyř samostatných částí a dalších kapitol. Cílem první z nich je představení techniky a podstaty umění tvorby podmaleb na skle. Z dalších kapitol spomeňme kritické zhodnocení výtvarného díla Dr. Hrabánka a seznámení s jednotlivými obdobími jeho malířské tvorby v kontextu šumavského regionu. Zvláštní pozornost je v monografii věnována způsobu, jakým se malíř vyrovnal s úskalím při zobrazování koní. Nelze nevzpomenout fenoménu rodiny Hrabánků v autorově rodině. Osobnosti Dr. Hrabánka je věnována kapitola, nazvaná " Vzpomínky součastníků ". Druhá část knihy má název " Společnost přátel Dr. Hrabánka " jejímž obsahovým těžištěm je fotodokumentace, doplněná stručným komentářem. Tvoří ji soubor portrétů osobností uměleckého, vědeckého a veřejného života právě tak, jako znalců, restaurátorů, zběratelů, historiků umění a novinářů z domova a ze světa, navštěvujících atelier Dr. Hrabánka. Vícejazyční souhrn pak uzavírá textovou část prezentovaného díla. Čtvrtá a současně závěrečná část monografie obsahuje seznam podmaleb na skle zdokumentovaných k publikování v monografii. Představuje soupis více než půltisíce Mistrových děl, členěných z hlediska námětů (např. výjevy ze Starého a Nového zákona, lidové motivy, obrazy lovů, honů a štvanic, ev. tradičních spůsobů obživy a životních zvyklostí obyvatel Šumavy).

Přílohu monografie tvoří také několik desítek původních, v posledním okamžiku zachráněných a dosud nepublikovaných předloh k podmalbám. Potvrzuje se, jak skvělým kreslířem byl tento insitní umělec.

 

M. Duruttya

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.