Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

Hommage panu docentovi Novackému

Opožděně sice, avšak s nemenším smutkem jsem přijal správu o náhlém odchodu vzácného člověka, respektovaného odborníka, skvělého pedagoga, znalce etologie velkých savců žijících na území Alpského a Karpatského pohoří, kolegu a milého přítele z Bratislavy, Doc. RNDr. Martina Novackého, CSc. K našemu prvnímu osobnímu setkání došlo na půdě Vysoké školy zemědělské v Nitře 15. března 1990, v rámci obhajoby mé disertační práce s názvem „Etológia koní plemena anglického plnokrevníka“, které byl oponentem, spolu s Doc.Ing. Jaromírem Dušekem, DrSc. a Ing. Stanislavem Waksmundským, CSc. V průběhu následujících 34.let se stal mým trpělivým a pozorným konzultantem a rádcem dlouhé řady mých studií a vědeckých prací, zaměřených na okruh otázek spojených se životními projevy koní, s kterými byl spojený můj profesní život a vědecká kariera. V průběhu neuvěřitelně dlouhého období třetiny století jsme ani na okamžik neztratili vzájemný kontakt. Fakt této skutečnosti potvrzuje tak živá osobní korespondence, jako i hodnocení mých výsledků výzkumů exmoorských koní, importovaných z britských ostrovů. Oblast našich zájmů tvořila také málo řešená otázka učenlivosti koní, jejich inteligence, kterou dodnes halí hustá mlha nevědomostí a pověr. Mezi námi vládlo pevné přesvědčení, podle kterého poznatky související s fenoménem učenlivosti nabývají největší význam právě v chovu koní a jsou neopomenutelné právě ve sféře hippologie, k požadované manifestaci výkonnosti těchto zvířat.

Čest jeho trvalé odborné a lidské památce!

Dr., Dipl. Ing. M. Duruttya

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.