Agentura
pro znalectví a poradenství v chovu koní
logo HIPO-DUR

ZA FOTOGRAFEM DIVOKÝCH KONÍ OLDŘICHEM PERNICOU


Prvním úkonem poté, co jsem se probral ze šoku, po zprávě o skonu fotografa Oldřicha Pernici ve věku 82.let, se stalo zaslání textu nekrologu do odborného časopisu Jezdectví. Tím druhým pak koncepce sdělení, adresované všem, kterým O.P. pokrevně, kolegiálně či z titulu vazeb přináležel. O.P. paradoxně patřil i naší rodině. Tuto provázanost získal spoluautorstvím na senzační a ojedinělé monografii zobrazující, resp. popisující způsob života divokých koní uprostřed civilizací netknuté přírody bývalého Československa ( „Kone od Muráňa“ vyd. I. v r. 2000, vyd. II. v r. 2008 ). Současně také svou málomluvnou a tichou, přesto nepřehlédnutelnou přítomností v našich životech. Ovlivnil je víc, než by mu jeho vrozená skromnost dovolovala připustit.

Jsem si vědom toho, že můj vlastní život ovlivnil zásadním způsobem. Na počátku všeho byla prostá snaha mého přítele zaznamenat na filmový materiál zázrak zrodu nového života v podobě narození hříběte v kulisách hřebčína Šamorín, konkrétně na farmě v Kvetoslavově. Doba čekání oné únorové mrazivé noci byla z pohledu nezainteresovaného pozorovatele věnovaná rozhovorům a vzájemnému naslouchání dvou přátel, volně navazujíc na dřívější dialogy… A tehdy, do toho téměř chrámového ticha odezněla z úst mého životního soukmenovce následující myšlenka, úvaha, chceme-li - rada: „Nečiň stejnou chybu ve svém životě, jaké se dopouští většina lidí: snažit se totiž vyhovět každému přání ve svém okolí. Stejně se nikomu tím nezavděčíš! Buď raději označován za sobce, asertivního člověka, odlida. Nedbej poznámek na svou adresu! Místo toho se soustřeď na vlastní, jediný , aktuální životní úkol ! Tím je, nadevší pochybnost, úspěch ve tvém životním poslání, a to ve svěřeném chovu koní. A také zdárné ukončení postgraduálního studia a zisk doktorátu. Nic dalšího se nemůže, nesmí stát přednějším a důležitějším! Věř mi, že tvé okolí, včetně rodiny , to velmi rychle pochopí …“.

Dobře míněnou radu mého vzácného přítele jsem přijal za svou, okamžitě a bezezbytku! Má druhá polovina života ( započatá ve věku 38.let ) se rázem otočila o 180 stupňů. Životní filosofie O.P. umožnila změnit jeho směrování, kvalitu, hodnotu, v neposlední řadě jeho smysluplnost. Do vlastní existence konečně vnesla systém a řád.

Oldřicha Pernicu bylo možné obdivovat pro jeho genialitu, vzdělanost, schopnost hloubání nad přístupem ke koním, zarputilost, houževnatost a energii, kterou by člověk nepředpokládal v jeho sporé, křehké, subtilní postavě. Z vlastního odborného hlediska jsem opakovaně vyslovoval uznání za jeho schopnost zachytit a svými obrázky zprostředkovat divákům i ty nejjemnější nuanse chování koní. Pro jeho schopnost charakterizovat i nepatrné vnější projevy těchto zvířat, které lidem obvykle unikají, zůstávají nepovšimnuty. Případně uhranout jediným pohledem stádo řítících se koní tak, že se mu ani vlásek na hlavě nezkřivil…

Nikdy jsem nepřestal přechovávat úctu a uznání na adresu svého přítele. Nevidím důvod, aby se na tom cokoli změnilo v budoucnu. Kronika uplynulých 46.let od našeho prvního setkání, trvající až do současnosti, je korunována takovým dílem, které doslova ční nad vším, co kdy bylo o životě polodivokých koní kdy vytvořeno. Nahrála tomu šťastná okolnost, že se tak stalo v letech, kdy muránský chov zažíval svůj „bell epoque“, a to jak z hlediska kvality chovného materiálu, tak jeho početného stavu. I z toho důvodu nepřestanu velebit Prozřetelnost, že mi zkřížila cestu s osobností pernicovského formátu: s nositelem těch nejcennějších lidských vlastností, jakými je bezesporu velkorysost, trpělivost, chápavost, štědrost, ohleduplnost, šlechetnost a moudrost.

Žil s námi člověk, který nebyl levný, ani banální. Proto někdy nedostupný. Svým pozemským časem hospodařil mistrně. Že nám část toho svého věnoval, vnímám s vděčností, kterou se ani nepokouším vyjádřit slovy. Jeho stoický klid a utajený laskavý úsměv mi bude bytostně chybět víc, než jsem byl kdy ochoten připustit. Buď s pánem Bohem, vzácný příteli!

 

Praha, říjen r. 2018

Duruttya M.

Naše knihy:
HUCUL NOVÉ
První Česko-Slovenská monografie:H U C U L
Vydání v roce 2020.
SÁGA RODU DURUTTYA NOVÉ
Životopisní kniha popředního chovatele koní vydaná k životnímu jubileu autora
ETOLÓGIA KONÍ
Historicky první, komplexní, vědecky zpracované dílo o životních projevech koní z r. 1993.
KONE OD MURÁŇA
Podle editorky „vydání této knihy se ukázalo, jako zdařilý počin nakladatelství HIPO-DUR o životě koní ve volnosti. První vydání z r. 2000 a druhé rozšířené vydání z r. 2008.
VELKÁ ETOLOGIE KONÍ
Druhé rozšířené vydání stežejního díla tohoto vědného odboru z r. 2005.
MALOVANÝ SVĚT DR. V. HRABÁNKA
Monografie o osobnosti a díle malíře podmaleb na skle z r. 2008.
PLEMENNÁ KNIHA HUCULSKÝCH KONÍ 1950-2005
Komplex faktografických údajů o cca 650 jedincích, ulíhnutých v anotovaném časovém rozhraní.
MALOVANÝ SVĚT VÁCLAVA HRABÁNKA
Bibliofilní skvost, monografie dokumentující celoživotní tvorbu JUDr. Václava Hrabánka, malíře podmaleb na skle.
Web stránky: webmatic s. r. o.